Βιντεοπαρουσιάσεις

3,638 θεάσεις

Η σελίδα περιλαμβάνει εργασίες που παρουσιάστηκαν με τη μορφή βίντεο.


Κωδικός εργασίας: 026

“Δημιουργία ταινίας ως ευκαιρία επαφής των μαθητών με τον αυθεντικό γερμανικό λόγο”

Δημητριάδου Χριστίνα

Εκπαιδευτικός Γερμανικής Φιλολογίας, Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας Ημαθίας
Μ.Δ.Ε. Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το σχολικό έτος 2017-18 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο «Δημιουργία ταινίας ως ευκαιρία επαφής των μαθητών με τον αυθεντικό γερμανικό λόγο» και με τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Ημαθίας μια κινηματογραφική δράση στο μάθημα των γερμανικών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ταινία μικρού μήκους «Kleinkindmutter» (ελ. «Μωρομάνα»). Το πρόγραμμα εκπονήθηκε σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων». Η θεματολογία στην οποία βασίστηκε – παιδιά που γεννιούνται στη φυλακή – το μετέτρεψε σε ένα διαθεματικό σχέδιο συνθετικής εργασίας, μέσω του οποίου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να κάνουν χρήση της ξένης γλώσσας σε μια προσομοιωτική κοινωνική και επικοινωνιακή κατάσταση αξιοποιώντας τον δημιουργικό κινηματογράφο ως μαθησιακό εργαλείο.


Κωδικός εργασίας: 066

“Διερευνητική μάθηση και εμπλοκή των μαθητών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση προσομοιώσεων – Η συμβολή του λογισμικού Algodoo”

Κωστάκη Στέλα – Μαρίνα,

Δασκάλα, 45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στηρίζεται ουσιαστικά στις προϋπάρχουσες γνώσεις και αντιλήψεις των μαθητών για τις έννοιες και τα φαινόμενα και στοχεύει στον μετασχηματισμό των γνώσεων αυτών μέσω της εποικοδομιστικής θεωρίας μάθησης. Η διδασκαλία οφείλει να παρέχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να καλλιεργεί κίνητρα ώστε να εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στην ανακάλυψη και την οικοδόμηση της γνώσης. Οι προσομοιώσεις μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση, λειτουργώντας ως σκαλωσιά στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρέχοντας στους μαθητές κίνητρο για ενεργό συμμετοχή στην οικοδόμηση της γνώσης. Το Algodoo αποτελεί ένα σημαντικό κι εύχρηστο λογισμικό δημιουργίας προσομοιώσεων, το οποίο βασίζεται στην κονστρουκτιβιστική θεωρία μάθησης. Οι δυνατότητες αξιοποίησής του στη μελέτη αρκετών εννοιών και φαινομένων των Φυσικών Επιστημών εγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών και τους εμπλέκει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία μέσω ανακάλυψης και διερεύνησης.


Κωδικός εργασίας: 068

«Διδακτικό σενάριο: “Μες στο μουσείο θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ”»

Κωστάκη Στέλα – Μαρίνα,

Δασκάλα, 45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το παρόν σενάριο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του εμπλουτισμού του ψηφιακού αποθετηρίου ΑΙΣΩΠΟΣ και αξιολογήθηκε το φθινόπωρο του 2015. Αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου σχεδίου δράσης το οποίο σχεδιάστηκε και εν μέρει υλοποιήθηκε σε ένα τμήμα Α’ Δημοτικού δυναμικότητας 19 μαθητών. Ωστόσο το παρόν σενάριο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμβαδίσει με τις οδηγίες δημιουργίας ψηφιακού σεναρίου για το συγκεκριμένο αποθετήριο. Σκοπός του είναι να δημιουργήσουν οι μαθητές δικά τους ψηφιακά έργα και να τα διαμοιραστούν με το ευρύ κοινό μέσω των ΤΠΕ. Εντάσσεται στη θεματολογία της Ευέλικτης Ζώνης και αποτελεί πρόταση αξιοποίησης λογισμικών ψηφιακής εικαστικής και ελεύθερης έκφρασης. Υποστηρίζει τον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό και προάγει το μαθητοκεντρικό μοντέλο μάθησης, καθώς χρησιμοποιεί εργαλεία του web 2.0 και εμπεριέχει δραστηριότητες που προάγουν τη δημιουργική σκέψη και τη συνεργασία.


Κωδικός εργασίας: 118

“Η χρήση του κινητού τηλεφώνου σε πραγματικές συνθήκες: Αναδεικνύοντας ζητήματα σχεδιασμού και αξιολόγησης εγχειρημάτων κινητού γραμματισμού”

Γράμψας Λάμπρος

Υποψήφιος Διδάκτορας, ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η ραγδαία διάδοση των ασύρματων τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες χώρες έχει οδηγήσει στην εδραίωση της αντίληψης ότι οι κινητές συσκευές μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στην ευρύτερη ανάπτυξη και την άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Παρά τη διαπιστωμένη αύξηση των ερευνών στο πεδίο της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας για σκοπούς Ανάπτυξης και του Κινητού Γραμματισμού, ένα υψηλό ποσοστό εγχειρημάτων, είτε δεν έχει τον αναμενόμενο αντίκτυπο είτε παρουσιάζει μη επαρκώς τεκμηριωμένα αποτελέσματα. Στην παρούσα εισήγηση, οι κύριοι λόγοι των συχνών αποτυχιών αναζητούνται στην επικράτηση αμφισβητούμενων παραδοχών σε σχέση με τους αναλφάβητους χρήστες και στη συστηματική αγνόηση των δεδομένων που αφορούν στη χρήση των συσκευών σε πραγματικές συνθήκες. Με άξονα τη συστηματική διερεύνηση της σχετικής αρθρογραφίας και ενός πλέγματος εθνογραφιών χρήσης των κινητών τηλεφώνων σε διάφορα πλαίσια, επιχειρείται η ανάδειξη της κρισιμότητας τριών ζητημάτων που αφορούν στο σχεδιασμό εφαρμογών και παρεμβάσεων κινητού γραμματισμού. Τα ζητήματα αυτά είναι: α) η επιλογή μοντέλου γραμματισμού, β) οι περιορισμοί στη χρήση της συσκευής και οι στρατηγικές διαχείρισης που αναπτύσσουν οι αναλφάβητοι χρήστες και γ) η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης.


Κωδικός εργασίας: 092

“Μία κάμερα, πολλές ιστορίες. Η φωτογραφία και ο κινηματογράφος ως εργαλεία δημιουργικής γραφής.”

Ζαχαριάδου Ελένη, Δημοπούλου Φωτεινή

Δασκάλες, Διθέσιο Δημοτικό Σχολείο Βατόλακκου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η φωτογραφία και ο κινηματογράφος χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία δημιουργικής γραφής και καλλιτεχνικής έκφρασης σε ένα πολιτιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που εφαρμόστηκε σε όλες τις τάξεις του διθέσιου Δημοτικού Σχολείου Βατόλακκου το σχολικό έτος 2016-2017. Πρόκειται για ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει τα δύο μέσα μεταξύ τους, με δραστηριότητες φιλαναγνωσίας, γλώσσας, ιστορίας και φυσικών επιστημών. Το πρόγραμμα διοργανώθηκε από τις δύο δασκάλες του σχολείου για παιδιά που ασχολήθηκαν με το θέμα για πρώτη φορά. Έπειτα από τη θετική αξιολόγησή του, το πρόγραμμα συνεχίζεται για δεύτερη σχολική χρονιά (2017-2018).


Κωδικός εργασίας: 040

“Μικρασιατική Μνήμη”

Αποστόλου Ελεάννα1, Ρούσσου Αγνή2
1Καθηγήτρια Πληροφορικής, Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
2Καθηγήτρια Εικαστικών, Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ως εκπαιδευτικοί έχουμε διαπιστώσει πως οι περισσότεροι μαθητές, που επισκέπτονται ένα μουσείο ή γενικότερα έναν πολιτιστικό χώρο, δε δίνουν την πρέπουσα προσοχή και δε συγκρατούν πληροφορίες από την ξενάγηση και το υλικό που τους παρέχεται.
Στο εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ που φτιάξαμε θελήσαμε να δούμε κατά πόσο οι μαθητές, όταν αναλαμβάνουν ρόλους και ευθύνες μέσα σε έναν τέτοιο χώρο, μένουν προσηλωμένοι και αν αφομοιώνουν περισσότερες πληροφορίες συγκριτικά με το αν έπαιρναν μέρος σε μια εκπαιδευτική επίσκεψη, κατά την οποία θα ήταν απλοί ακροατές και παρατηρητές.
Κατά την διάρκεια του project παρατηρήσαμε ότι μαθητές που ήταν αρχικά αρνητικοί στο να συμμετέχουν στη δημιουργία του ντοκιμαντέρ και να αναλάβουν ρόλους (π.χ. να συμμετέχουν στη συνέντευξη ή στη φωτογράφηση ), στη πορεία ήταν εκείνοι που έδειξαν μεγάλη προθυμία, εξέφραζαν τη γνώμη τους, καθώς και ιδέες για το τι θα μπορούσαν να κάνουν.
Ο χώρος που επισκεφτήκαμε ήταν η νεοσύστατη Στέγη Μικρασιατικής Μνήμης στην Ερμούπολη της Σύρου. Ο λόγος που επιλέξαμε να γίνει το ντοκιμαντέρ στον συγκεκριμένο χώρο ήταν για να γνωρίσουν οι μαθητές ένα κομμάτι της ιστορίας του τόπου τους, που τους ακολουθεί μέχρι και σήμερα, αφού υπάρχουν συμμαθητές, φίλοι και συγγενικά τους πρόσωπα που κατάγονται από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, οι οποίοι κατέφθασαν στο νησί τον Σεπτέμβριο του 1922.

1 Σχόλιο

  1. thess2018

    Εδώ μπορείτε να θέσετε ερωτήματα προς του/τις συγγραφείς. Να αναφέρετε τον κωδικό εργασίας στην οποία υποβάλετε το ερώτημα.
    Οι συγγραφείς θα απαντήσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα.

    Απάντηση

Αφήστε εδώ το σχόλιό σας!

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Share This
Αρέσει σε %d bloggers: